{ "user": { "type": "identify", "data": { "id":"None", "user":{ "email": "", "signupDate": "", "gender": "", "permission": "no" } } }, "page": { "type": "page Viewed", "data": "" } }
0

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU ÇERÇEVESİNDE BİLGİLENDİRME METNİ


DERİ KONFEKSİYON PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında veri sorumlusu olarak, web sitemiz üzerinden müşterilerimizin ve ziyaretçilerimizin kişisel verilerini işleyebiliyoruz. İşbu aydınlatma metni ile Kanun hükümleri gereğince karşılıklı hak ve yükümlülüklerimiz konusunda sizleri bilgilendiriyoruz.


1- Kişisel Verileriniz, Elde edilme yöntemleri ve İşlenme amaçları

Tarafınıza ait kişisel bilgiler; Web sitemizi ziyaretiniz, Derimod Club Card üyeliğiniz, telefon veya e-posta yazışmalarındaki paylaşımlarınız, Derimod’dan mal veya hizmet satın almanız veya bir başka surette ticari veya hukuki ilişkiye girmeniz durumunda elektronik ortamda doğrudan sizlerden alınmaktadır. Bu verilerinizden; kimlik bilgileri (ad, soyadı, cinsiyet, doğum tarihi,) başta olmak üzere; iletişim verileriniz (e-mail adresi, adres ve telefon bilgileri,) DERİMOD faaliyet alanı kapsamında satın aldığınız ürüne ilişkin veriler, Müşteri hizmetleri yaptığınız görüşmelerde kaydedilen işitsel verileriniz, DERİMOD tarafından, Kanunun 5. Maddesi 2. Fıkrasında belirtilen hukuka uygunluk sebepleri çerçevesinde, sözleşmenin kurulması, ifası ve yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi, talep ve şikayetlerin yönetimi gerekçelerinin yanı sıra kişilik haklarınıza zarar vermemek kaydı ile meşru menfaatimiz kapsamında işlenecektir.


Ayrıca, Derimod Club Card (Sadakat Kart) üyeliği kapsamında alınan kimlik ve iletişim bilgileri de (Ad, Soyad, Doğum Tarihi, Cinsiyet, Adres) Sadakat Programı kapsamında işlenmektedir. Derimod Club Card’a internet sitesi üzerinden veya mağazalarda GSM numaranıza gelen şifre ile doğrulama gerçekleştirilerek üye olunabilmektedir.  Genel Sadakat Programı Koşullarına ilişkin detaylı bilgilere  www.derimod.com.tr adresinden erişebilirsiniz.


Yine yukarıda sayılanların yanı sıra DERİMOD tarafından sunulan ürün ve hizmetlerimizden sorunsuz olarak yararlanabilmeniz, ürün ve hizmet çeşitliliğimizin geliştirilebilmesi için web sitemizde yaptığınız gezintiler ve alışverişler kapsamında temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydı ile çerezler vasıtasıyla da veriler işlenebilecektir. 


2-Kişisel Verilerin İşlenmesinde Hukuki Sebepler

Yukarıda ifade edilen ve kanunun 5/2 maddesinde yer alan hukuka uygunluk sebeplerinden birine girmeyen kişisel verileriniz için yasal zorunluluk gereği açık rızanızı ve sizlere ticari elektronik ileti (sms, e-posta) gönderebilmek için izninizi talep edeceğiz. Web sitemizdeki üyelik sözleşmesi ve işbu aydınlatma metnini kabul etmek için ilgili kutucukları işaretlemek ve kaydol tuşuna basmak suretiyle; mağazalarımızda ise  uygulaması varsa yazılı imzalı izin ile birlikte aynı hukuki nitelik ve değerde olmak üzere dijital ortamda da izin verebileceksiniz. Dijital ortamda ( SMS,MMS,MOBİL PUSH, E-MAİL vs) bilginize sunulan elektronik iletişim izin metni ve kişisel verilerin işlenmesi politikasını değerlendirdikten sonra uygun bulmuş iseniz, sadece size özel üretilmiş ve cep telefonunuza gönderilmiş, siz dışında hiç kimse tarafından bilinmeyen şifreyi, kasa görevlisine bildirmeniz durumunda izin/onay işleminiz tamamlanmış olacaktır. 


Ad, Soyad ve İletişim (Telefon, cep telefonu, E mail adresi) bilgileriniz, Ticari elektronik iletişim izniniz kapsamında, sizlere ürün ve hizmetlerimizle ilgili reklam, kampanya ve diğer ticari iletiler gönderilmesi amacıyla işlenecektir. Ticari elektronik iletişim izninizi web sitemizdeki ilgili alanda yer alan kutucuğu işaretleyerek kaydol tuşuna basmak suretiyle verebileceksiniz.


3-Verilerin Paylaşımı ve Aktarımı

Yukarıda belirtilen Kişisel verileriniz, mevzuatta belirlenen güvenlik ve gizlilik esasları uyarınca yeterli ve etkili önlemler alınmak kaydıyla ve yine yukarıda sayılan amaçlarla yasal zorunluluk gereği bu verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşları, faaliyetlerimiz gereği anlaşmalı olduğumuz tedarikçilerimiz, iş ortaklarımız ve hizmet aldığımız ve iş birliği içerisinde olduğumuz 3. kişiler (ürünlerin size teslimi için kargo firması, tadilatlar için terzi, lostra, web sitemizin yönetimi için web ajansımız vb) ve aynı veri tabanını kullandığımız grup şirketimiz DERİMOD DERİ KONFEKSİYON PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş ile 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde ve bunlarla sınırlı olarak  paylaşabilecektir.


4-Kanun Kapsamındaki Haklarınız

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi  www.derimod.com.tr  internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış kişisel veri başvuru formunu doldurmak veya başvuru formunda yazılı zorunlu bilgilerinizi içerir başka bir belge ile yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından DERİMOD’a daha önce bildirilen ve DERİMOD’un sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle kimliğiniz teyit edilebilir biçimde  kvkk@derimod.com.tr adresinden veya yine yazılı olarak  aşağıda belirtilen posta adresinden DERİMOD’a iletmeniz durumunda DERİMOD, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, DERİMOD tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;


  • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir


Kişisel verilerinizle ilgili kapsamlı bilgi için  www.derimod.com.tr web sitesinde yer alan DERİMOD VERİ GÜVENLİĞİ VE GİZLİLİĞİ POLİTİKASI’ nı inceleyebilirsiniz.


Derimod, Çalışan adayları, İş ortağı/Tedarikçileri, Ziyaretçileri ve 3. Kişiler ile ilgili kişisel veri işleme süreçlerini KİŞİSEL VERİ İŞLEME POLİTİKASINDA yayınlamıştır.


DERİMOD DERİ KONFEKSİYON PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 

(VERİ SORUMLUSU)

ADRES: Beşkardeşler 1. Sokak No: 2-4 Zeytinburnu / İstanbul / Türkiye

TELEFON: 0850 288 4 288

MERSİS: 293000831300010

WEB:  www.derimod.com.tr